FƏNLƏR

Adaptiv bədən tərbiyəsi və idman (az) (İPHMF)

Akademik yazı və elmi ədəbiyyatın təhlili (idman sahəsində) (az) (İPHMF)

Ana dilinin tədrisi metodikası 1 (az) (İPHMF)

Audit (İng) (İPHMF)

Azərbaycan  iqtisadiyyatı (İng) (İPHMF)

Azərbaycan dil tarixinin aktual problemləri (az) (İPHSF)

Azərbaycan dilində feil (az) (İPHSF)

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası  (az) (İPHMF)

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi (az) (İPHSF)

Bank işi (İng) (İPHMF)

Bədən tərbiyəsi və idmanın nəzəriyyəsi və metodikası (az) (İPHMF)

Bioetika və tibbi hüquq (az) (İPHSF)

Biznesdə risklərin idarə edilməsi (İng) (İPHSF)

Dünya   iqtisadiyyatı (İng) (İPHMF)

Dünya  bazar  qiymətləri (İng) (İPHSF)

Ekonometrika (İng) (İPHMF)

Elektron sənəd dövriyyəsinin təhlükəsizliyi (az) (İPHSF)

Ətraf  mühitin  iqtisadiyyatı (İng) (İPHMF)

Futbol (az) (İPHSF)

Gəlir və əmək  haqqı  siyasəti (İng) (İPHSF)

Hüquq psixologiyası (az) (İPHSF)

İbtidai təhsilin kurikulumu (az) (İPHSF)

İnformasiya axtarışının üsul və vasitələri (İng) (İPHMF)

İnformasiya mühafizəsinin alətləri (proqram-texniki) (az) (İPHMF)

İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi  (İng) (İPHMF)

İnsidentlərin idarə olunması (az) (İPHMF)

İqtisadi  fikir  tarixi (İng) (İPHMF)

İqtisadiyyatın   tənzimlənməsi (İng) (İPHMF)

Kompüter şəbəkələrinə giriş (İng) (İPHMF)

Maliyyə (İng) (İPHMF)

Maliyyə   uçotu (İng) (İPHMF)

Məktəb təlimində hazırlığın əsasları (az) (İPHMF)

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik (az) (İPHSF)

Menecment (İng) (İPHMF)

Məntiqi proqramlaşdırma (az) (İPHSF)

Mühəndis qrafikası (az) (İPHSF)

Nüvə fizikası (az) (İPHMF)

Obyektyönlü proqramlaşdırma (İng) (İPHSF)

Paylanmış şəbəkələrdə informasiya mühafizəsi (İng) (İPHSF)

Statistika (İng) (İPHMF)

Tərbiyəçi müəllimin pedaqoji ustalığı  (az) (İPHSF)

Termiki emal texnologiyası (eng) (az/ing) (İPHSF)

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (İng) (İPHSF)

Vergi əməliyyatlarının uçotu (İng) (İPHSF)

Vergilər və vergitutma (İng) (İPHMF)

Xalq pedaqogikasında məktəbəqədər tərbiyə məsələləri (az) (İPHSF)