Fənlər

Audit (İngilis dilində)

Azərbaycan dialektologiyası

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər)

Azərbaycan tarixi (İngilis dilində)

Bina və qurğuların tipologiyası

Biznes infrastrukturu (İngilis dilində)

Cənub slavyanların tarixi

Diskret optimallaşdırma

Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq

Dünya bazar qiymətləri (İngilis dilində)

Dünya ədəbiyyatı (şərqi slavyan xalqları və Qərb ölkələri)

Ekonometrika (İngilis dilində)

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları

Ərzaq təhlükəsizliyi (İngilis dilində)

Eşitmə və tələffüz

Əski Azərbaycan yazısı

Əşya hüququ

Fəlsəfə (İngilis dilində)

Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi (İngilis dilində)

Fransız dili

Gömrük işi (İngilis dilində)

Güc elektronikası və inteqralın idarəedilməsi

Hidratlar və onlara qarşı mübarizə üsulları (İngilis dilində)

Hidravlika (İngilis dilində)

İfadəli oxudan praktikum

İnformasiya nəzəriyyəsi

İnformasiya təhlükəsizliyi

İnformasiya texnologiyaların əsasları

İngilis dili müəllimləri üçün qrammatika

İngilis dilində müxtəlif məqsədlər üçün yazışma

İngilis dilinin qrammatikası və tərcümə

İngilis siyasi dili

İnglis dilinin leksikası

İnklüziv təhsil

İnsan resurslarının idarə edilməsi (Azərbaycan və İngilis dilində)

İntellektual sistemlər

İnternet texnologiyaları

İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi (Azərbaycan və İngilis dilində)

İqtisadi fikir tarixi (Azərbaycan və İngilis dilində)

İqtisadiyyatın oyun məsələləri

İspan diliİstehsal sahələrinin marketinqi  (Azərbaycan və İngilis dilində)

İxtisas dilinin ölkəsinin ədəbiyyatı

Kimya sənayesinin proses və aparatları-2  (İngilis dilində)

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları (İngilis dilində)

Kommunikativ qrammatika

Korporativ idarəetmə (İngilis dilində)

Kristal qəfəsin dinamikası və aşağı ölçülü sistemlər fizikası

Kristalloqrafiya və rentgenoqrafiya

Maddənin quruluşu

Maliyyə (İngilis dilində)

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları (İngilis dilində)

Maliyyə nəzarəti və auditi (İngilis dilində)

Marketinq psixologiyası

Maşınlar və mühərriklər

Maşınqayırmada keyfiyyətin normalaşdırılması

Mədəniyyətlər və janrlararası ünsiyyət

Məktəbəqədər pedaqogika

Məktəblərin idarə olunması

Metrologiyanın əsasları

Mikologiya

Milli iqtisadi təhlükəsizlik (İngilis dilində)

Mineral gübrələrin kimyəvi texnologiyası  (İngilis dilində)

Mobil qurğuların proqramlaşdırılması (İngilis dilində)

Molekulyar fizikanın müasir problemləri

Müasir Azərbaycan dili (morfologiya)

Mülki müdafiə  (İngilis dilində)

Multikultralizm (İngilis dilində)

Mürəkkəb cümlə sintaksisi

Neftin emalının texnologiyası (İngilis dilində)

Nəqliyyat hüququ        

Nəzarət və təftiş (İngilis dilində)

Orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərinin təhlili

Pedaqoji psixologiya

Politologiya (İngilis dilində)

Proqram təminatı (İngilis dilində)

Psixologiya (İngilis dilində)

Qərar qəbuletmənin əsasları

Qərb slavyanlarının tarixi

Qiymət və qiymətləndirmə (İngilis dilində)

Qiymətin əmələ gəlməsi (İngilis dilində)

Regionların sosial iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi (İngilis dilində)

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi (İngilis dilində)

Riyazi məntiq

Riyaziyyat -3

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların emosional-sosial inkişafı           

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı 

Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı

Tərbiyəçi işinin nəzəri və tətbiqi xüsusiyyətləri

Şəhərsalma

Şərqi Avropa xalqları tarixi

Sığorta işi (İngilis dilində)

Sistem proqram təminatı və əməliyyat sistemləri

Sistem və tətbiqi proqram təminatı

Slavyan ölkələrinin xarici siyasəti

Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması (İngilis dilində)

Təbii ehtiyatlar hüququ

Təhsildə İKT

Təhsildə yeni texnologiyalar

Tənqidi oxu və səmərəli yazı

Turizm və otelçilik (İngilis dilində)

Ünsiyyət və sosial danışığın tədrisi

Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları

Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları

Vəkillik hüququ

Vergi planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması (İngilis dilində)

Vergilər və vergitutma (İngilis dilində)

Verilənlər bazası

VİBİS-in administratoru

Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu (İngilis dilində)