Fənlər

 1. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul kredit sistemi İPHSF (eng)
 2. Büdcə sistemi İPHSF (eng)
 3. Diferensial tənliklər İPHMF (eng)
 4. Elektronikanın əsasları İPHMF (eng)
 5. Əməliyyatların tədqiqi  İPHMF (eng)
 6. Əmtəə neft -kimya məhsulları  İPHMF (eng)
 7. Fiziki kimya  İPHMF (eng)
 8. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi İPHMF (eng)
 9. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi İPHMF (eng)
 10. İdarəetmə təhlili İPHMF (eng)
 11. Kompüterlərin arxitekturası İPHMF (eng)
 12. Müasir proqramlaşdırma dilləri İPHSF (eng)
 13. Multikulturalizm İPHMF (az)
 14. Multimedia texnologiyaları İPHMF (eng)
 15. Neft və qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası İPHMF (az)
 16. Neftin destruktiv emalı texnologiyası İPHSF (eng)
 17. Proqram mühəndisliyinin əsasları və layihələndirmə İPHSF (eng)
 18. Psixoanaliz İPHSF (az)
 19. Qiymət və qiymətləndirmə İPHSF (eng)
 20. Sığorta işi İPHMF (eng)
 21. Turizm və otelçilik İPHSF (eng)
 22. Vergi əməliyyatlarının uçotu İPHSF (eng)
 23. Vergilər və vergitutma İPHMF (eng)